Obowiązek informacyjny związany z procesem rekrutacji

W związku z procesem rekrutacji PERSONA-PRYWATNA OPIEKA DOCHODZĄCA Justyna Jaromin, Monika Kudera, Monika Sówka S.C. otrzymała lub otrzyma od Pani/Pana dane osobowe. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, w art. 13 ust. 1 zobowiązuje do przekazania Pani/Panu informacji zawartych poniżej.

Informacje dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie

  1. Administratorem danych osobowych jest PERSONA-PRYWATNA OPIEKA DOCHODZĄCA Justyna Jaromin, Monika Kudera, Monika Sówka S.C.. Administrator umożliwia kontakt drogą pocztową na adres siedziby: ul. mjra H. Sucharskiego 5/1, 40-368 Katowice lub na adres poczty elektronicznej: biuro@opiekaprywatna.pl .
  2. Dane osobowe są przetwarzane w celu rekrutacji zgodnie z przesłanymi przez Panią /Pana dokumentami, a podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.
  3. Przepisy Rozporządzenia zobowiązują Administratora do ograniczenia czasowego przechowywania danych osobowych, co oznacza, że Administrator będzie przechowywał dane osobowe w formie umożliwiającej Pani/Pana identyfikację przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celu, w którym dane te są przetwarzane oraz upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z procesem rekrutacji.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  5. W odniesieniu do danych osobowych przekazanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody i uprawnienie to przysługuje Pani/Panu w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych było dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych byłaby niemożność uczestniczenia Pani/Pana w procesie rekrutacji.
  7. Jeżeli przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych Administrator naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Wobec Pani/Pana nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje lub decyzje bez udziału człowieka.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Katowice, dnia 23 maja 2019 roku.